Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/konkursai/konkurso_„lietuvos_spaudos_fotografija_2011“_darbu_siuntimo_taisykles

KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2011“ DARBŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS

pressphoto.lt  ::  Konkursai   ::  KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2011“ DARBŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS

KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2011“ DARBŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS


2011 metais rengiamas dešimtasis šalies spaudos fotografijų konkursas „Lietuvos spaudos fotografija 2011“. Konkurse gali dalyvauti tik 2010 metais sukurtos fotografijos.

Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2011“ temos

 • 1) Naujienos
 • 2) Gyvenimas
 • 3) Portretas
 • 4) Diplomatija
 • 5) Kultūra
 • 6) Pramogos
 • 7) Kariuomenė
 • 8) Sportas
 • 9) Gamta ir jos apsauga
 • 10) Spindesys(„Glamour“) ***
 • 11) Reportažas (iki 20 nuotr.)
 • (1-10 temoje dalyvauja pavienės nuotraukos)Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems spaudos fotografams, fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, publikuojantiems nuotraukas spaudoje. Prašome nurodyti spaudos leidinius, kuriuose dirbate arba su kuriais bendradarbiaujate.

KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2011“ DARBŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS:

Nuotraukų pateikimas (upload).
Fotografijas (skaitmenines bylas) galima talpinti internete adresu www.pressphoto.lt ( http://pressphoto.lt/konkursai/).
Kiekviena nuotrauka pateikiama į tam tikrą temą (Portretas, Gamta ir t.t.)
Kiekviena nuotrauka turi būti tinkamai pateikta – horizontaliai ar vertikaliai. Tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančiu fotografijų galima pateikti ne daugiau 2 variantų.
„Reportažo“ temai pateikimos bylos (failai) turi būti kraunamos į sistemą autoriaus pasirinkta eiliškumo seka (pirma kraunama nuotrauka Nr1 po to Nr 2 ir t.t.). Jei šiai temai siunčiami keli reportažai, jie pakraunami į skirtingas reportažo temas (reportažas 1, reportažas 2, reportažas 3).
Kiekvienai pateiktai nuotraukai bus suteiktas unikalus kodas.


Reikalavimai failams (byloms):
2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis
3000 px – maksimalus didžiosios kraštinės ilgis
3500 kB (3,5MB) – maksimalus failo dydis
Failo tipas – JPEG, JPG


Nuotraukų aprašymas.

Galimi du nuotraukų aprašymo pateikimo būdai:

1 variantas. Kiekvienos skaitmeninės bylos (nuotraukos) aprašymas (file info, caption) turi būti užpildytas programoje adobe photoshop arba photo mechanic,
užpildant laukus description arba caption.
Dėmesio - savo autorystę šiose laukose nurodyti draudžiama ! ! !
Aprašymo pavyzdys parodytas priede Nr.1.
Įkeliant nuotrauką į sistemą privalomame aprašymo lauke tiesiog irašyti du žodžius - “file info”.

2 variantas. Kraunat į sistemą skaitmeninės bylas (nuotraukas), neturinčias vidinio aprašymo (file info, caption) arba aprašytas kitomis programomis, privaloma užpildyti tam skirtus laukus: Tema, Pavadinimas, Aprašymas, Fotografavimo data.Konkurso data:

Registracija į konkursą nuo 2010 gruodžio 1 dienos iki 2011 sausio 2 dienos 24.00 val.

Nuotraukos konkursui priimamos nuo 2010 gruodžio 1 dienos iki 2011 sausio 16 dienos 24.00 val.Žiuri:
Žiuri vertins darbus 2011 sausio 29 - 30 dienomis.


Bendri reikalavimai:
1) Vienas autorius konkursui gali pateikti ne daugiau 100 vnt. nuotraukų.
„Reportažo“ temai pateiktos nuotraukos neskaičiojamos i bendrą pateiktų nuotraukų kiekį.
Maksimalus reportažų skaičius vienam autoriui yra 3 Reportažo temos. Vienam reportažui ne daugiau 20 nuotraukų.
2) Įkraunant skaitmeninius failus (bylas) per www.pressphoto.lt sistemą autorius privalo užpildyti punktą kad jis sutinka su konkurso salygomis.
Autoriaus sutikimas garantuoja, kad jo nuotraukas, atrinktas į parodą ir albumą bus galima publikuoti ir eksponuoti. Konkurso organizatoriai tai galės padaryti be konkursanto papildomo sutikimo. Iškilus keblumams dėl nuotraukos publikavimo ir eksponavimo dėl autoriaus kaltės autoriui gali būti uždrausta dalyvauti konkurse nuo 3 iki 5 metų.
Jeigu konkurso dalyvis nesutinka su konkurso sąlygomis, dalyvauti konkurse jis negali.
3) Pateikiant skaitmenines bylas (failus) privaloma užpildyti bylą su nuotraukų aprašymu (*) www.pressphoto.lt sistemoje arba skaitmeninė byla (failas) turi turėti taisyklingai užpildytus file info, caption (*) laukus. Vienos nuotraukos aprašymas turi būti ne mažiau dviejų sakinių, o vienas sakinys – ne mažiau trijų žodžių.
4) Komisijai atrinkus nuotrauką(as) į metraštį ir parodą autorius bus informuotas telefonu per 10 darbo dienų po komisijos sprendimo. Informavus autorių, jis per 10 kalendorinių dienų privalo pateikti negatyvą arba skaitmeninę bylą(as) (failą(us)), tinkamą(us) metraščiui bei atspausti didesnio formato nuotrauką, skirtą parodai. Per 10 kalendorinių dienų autorius turi teisę pakeisti arba papildyti nuotraukos(ų) aprašymą(us).
5)Rengėjai, per nurodytą laikotarpį negavę negatyvo ar skaitmeninės bylos(ų) (failo(ų)), gali išbraukti autorių ar nuotrauką iš konkurso nominantų sąrašo, o negavus papildyto ar pakeisto nuotraukų aprašymo palieką konkursui pateiktąjį variantą.
6)Konkurse gali dalyvauti tik 2010 metais sukurtos fotografijos.
7)Skaitmeninės bylos (failai) gali būti spalvotos, nespalvotos ar tonuotos. Skaitmeninės bylos (failai) negali būti apdorotos kompiuteriu naudojant specialius efektus ar kitas priemones(**). Galimi specialūs efektai, gauti tik fotografavimo metu. (Išskyrus temą „Spindesys“***)
8)Autoriams, nesilaikantiems darbų siuntimo taisyklių 6 ir 7 punktų arba bandantiems apgauti komisiją, gali būti neleista dalyvauti būsimuose konkursuose. Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos iškilus abejonei dėl fotografavimo laiko ir panaudotų efektų.
9)Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių (jei pageidaujama, nurodoma ir redakcija ar fotoagentūra), metraštyje, eksponuoti parodoje, šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei metraščiams leisti ir reklamuoti, CD ar DVD leidžiamo kartu su metraščiu ar jungtinių parodų CD ar DVD, interneto svetainėje eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus konkursus-parodas „Lietuvos spaudos fotografija“, leidiniams, susijusiems su paroda ar konkursu, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į konkursą.
10)Komisija atrinks nuotraukas į metraštį ir parodą bei išrinks kiekvienos temos nugalėtoją. Komisijos sprendimu temos nugalėtojas gali būti ir neišrinktas. Komisijai nuotraukos pateikiamos nenurodant autorystės.
11)Nuotrauka gali būti pateikiama tik vienoje temoje. Išimtis: galima vieną arba kelias (vienam autoriui ne daugiau 5) nuotraukų) iš „Reportažo“ papildomai perkelti į kitą pasirinktą temą.
12)Žiuri sprendimu nuotrauka gali būti perkeliama į kitą temą, jei ji neatitiko pateiktai temai, bet žiuri nuomone ji gali tikti kitoje temoje. Žiuri gali nuspręsti ir sujungti temas (pav. Kultūrą ir Pramogos) arba jas panaikinti. Tokiu atveju žiuri arba iš viso nevertina pateiktų nuotraukų arba vertinimui jas perkelia į kitas temas.
13) Konkursui pateiktų nuotraukų diskvalifikavimas:
a. Jei ta pati nuotrauka pateikiama skirtingose temose – temoje(ose), kurioje ta pati nuotrauka pateikiama antrą (ar daugiau) kartą(ų), visos pateiktos nuotraukos gali būti diskvalifikuojamos ir nebevertinamos žiuri. Iškyrus reikalavimų 11 punkte numatytą išimtį.
b. Jei nuotraukos neaprašytos kaip nurodyta 3 punkte jos nepateikiamos žiuri. Jei iš konkursui pateiktų nuotraukų daugiau nei ¼ yra netinkamai aprašytos – jos gali būti diskvalifikuojamos visos autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri.
c. Jei tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančių fotografijų pateikta daugiau nei 2 variantai – gali būti diskvalifikuojamos visos tai temai autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri, išskyrus 11 punkte numatytą išimtį.
d. Jei nuotraukos nepateiktos tinkamai – horizontaliai ar vertikaliai – gali būti diskvalifikuojamos visos tai temai autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri.* Nuotraukos aprašymas: kas, kur, kada, aplinkybės, personažai ir kt. Aprašymas turi būti ne mažiau kaip du sakiniai.
**Apdorojant nuotraukas kompiuteriu galima naudotis tik tomis priemonėmis, kuriomis galima naudotis spaudžiant nuotraukas laboratorijoje rankiniu būdu.
*** Spindesys - („Glamour“ angliškai). Tai nuotraukos kurios dažniausiai publikuojamos „glianciniuose“ žurnaluose. Jose gali būti įamžinti konkretūs žmonės savo namuose ar kitokioje aplinkoje. Taip pat tai gali būti netiesioginės iliustracijos su žmonėmis ar be jų. Dažniausiai tai ne reportažinės, o pastatyminės fotografijos. Šiai temai netaikomas konkurso darbų siuntimo taisyklių 7 punktas.

Naujos temos „Diplomatija“ aprašymas:
Šioje naujoje temoje tikimės sulaukti nuotraukų apie diplomatiją – kadrai iš užsienio svečių vizitų Lietuvoje ar Lietuvos diplomatų viešnagių užsienyje, tarptautinių susitikimų, galbūt daugiaprasmės veido išraiškos per diplomatinius susitikimus ar iškalbingos susitikimų aplinkos detalės. Diplomatiją galima įžvelgti ne tik įprasta klasikine prasme – galbūt įžvelgsite netikėtą rakursą visai ne iš tradicinio diplomatijos pasaulio, o iš kasdienio gyvenimo akimirkų, nuspalvintų diplomatijos elementais (čia turima mintyje, pvz., nuotrauką a la „Pelė derasi su kate, kad ši leis jai nubėgti iki sūrio pelėkautuose. Tai irgi yra diplomatija/derybų menas“. Mintis ta, kad nebūtinai nuotraukoje turi būti vaizduojamas asmuo diplomatas ar kitos šalies pareigūnas, tema gali būti perteikta daug plačiau ir metaforiškiau).


Kilus klausimams teiraukitės tel. 8-615-54997 arba 8-682-31704 arba naujienos@pressphoto.lt


Priedas Nr1 prie KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2011“ skaityti plačiau


Metraštis ir paroda „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2011“


Lietuvos spaudos fotografų klubas planuoja surengti metraščio ir parodos „Lietuvos spaudos fotografija 2011“ pristatymą bei „Auksinio kadro“ apdovanojimų ceremoniją Vilniaus Rotušėje 2011 metų gegužės mėnesį.
Lietuvos spaudos fotografų klubas dėkoja visiems, dalyvavusiems konkursuose „Lietuvos spaudos fotografija“, ir tikisi, jog jūsų ir kolegų, dalyvausiančių pirmą kartą, nuotraukos papuoš „Lietuvos spaudos fotografijos“ konkursus, parodas ir leidinius.

Pagarbiai,
Jonas Staselis
Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentas