Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/naujienos/fotografijos_konkursas_–_„susipazinkime”

Fotografijos konkursas – „Susipažinkime”

pressphoto.lt  ::  Naujienos  ::  Fotografijos konkursas – „Susipažinkime”

Fotografijos konkursas – „Susipažinkime”

 Fotografijų konkursas „Susipažinkime” yra Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametės 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinės 2008 m. programos, Lietuvos vartotojų instituto bei Lietuvos žurnalistų sąjungos projekto “Pažinkime vieni kitus” dalis...

PATVIRTINTA
Lietuvos žurnalistų sąjungos
pirmininko
2009-02-03 įsakymu Nr. V1-2


FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „SUSIPAŽINKIME“
NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fotografijų konkursas „Susipažinkime” (toliau – Konkursas) yra Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametės 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinės 2008 m. programos, Lietuvos vartotojų instituto bei Lietuvos žurnalistų sąjungos projekto “Pažinkime vieni kitus” dalis.

2. Pagrindinis projekto „Pažinkime vieni kitus” tikslas – skatinti palankią prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių integracijai aplinką, paremtą tolerantiška visuomenės nuomone, plačiosios visuomenės bei atskirų jos grupių, pabėgėlių asociacijų, valdžios institucijų konstruktyviu dialogu, gerinti sąlygas prieglobstį gavusiems užsieniečiams adaptuotis Lietuvos visuomenėje socialiniu bei kultūriniu požiūriu.

3. Konkurso „Susipažinkime” tikslas - sudaryti sąlygas prieglobstį gavusiems užsieniečiams bei plačiosios visuomenės atstovams pažinti daugiakultūrinę aplinką, skatinti jų tarpusavio naudingus kontaktus per meno sąsają, siekiant sudaryti sąlygas prieglobstį gavusiems užsieniečiams adaptuotis Lietuvos visuomenėje kultūriniu požiūriu.

4. Konkurso „Susipažinkime” uždavinys - sukurti priemonę, skatinančią prieglobstį gavusių užsieniečių ir Lietuvos meno atstovų abipusius kontaktus, skatinant kultūrinius santykius, kartu kuriant meno kūrinius.

5. Konkurso „Susipažinkime” siekis – išrinkti geriausias iki 2009 m. gegužės 31 d. (imtinai) Lietuvos nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje  periodinėje spaudoje publikuotas ir/arba niekur nepublikuotas  fotografijas „Susipažinkime“ tema. Fotografijose atskleista tematika turi atitikti projekto „Pažinkime vieni kitus” ir konkurso „Susipažinkime” tikslus, uždavinius ir siekius.

6. Šie nuostatai nustato Konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamoms fotografijoms, fotografijų pateikimą, vertinimą, Konkurso laureatų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.

7. Konkurso prizus steigia Lietuvos žurnalistų sąjunga iš Europos pabėgėlių fondo lėšų.

8. Konkursui pateiktas fotografijas atrenka ir įvertina Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija).

II. KONKURSO FINANSAVIMAS

9. Konkurso prizinio fondo suma 3 300 (trys tūkstančiai trys šimtai) litų.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

10. Konkursą organizuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau – Sąjunga) pagal 2008-12-31 metinę paramos skyrimo projektui „Pažinkime vieni kitus”, įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2008 m. programas, sutartį Nr. D4-642/EPF/2008/MAP/05/I/08/12/31-1

11. Konkurso Komisija yra sudaroma iš penkių Sąjungos pirmininko įsakymu patvirtintų kompetentingų narių.

12. Konkurse gali dalyvauti visi nacionalinės, regioninės ir rajoninės spaudos fotografai, nepriklausomi fotografai ir pabėgėlio statusą turintys bei prieglobstį gavę užsieniečiai (toliau vadinami pabėgėliais).

13. Konkurso dalyvis Komisijai pateikia iki 2009 m. gegužės 31 d. (imtinai) sukurtas fotografijas „Susipažinkime“ tema. Fotografijos turi būti pateiktos skaitmeniniu formatu ir tinkamos spaudai.

14. Teikiant fotografijas Konkursui, autorius privalo nurodyti kur, kada skelbta ir/ar sukurta fotografija, kas jos autorius, pridedant trumpą nuotraukos komentarą/aprašymą.

15. Dalyvis Konkursui gali teikti pavienes fotografijas ir/ar jų ciklus (serijas).

16. Originalias fotografijas, atitinkančias Konkurso tematiką, uždavinį, tikslą ir siekius gali teikti redakcijos, Sąjungos skyriai/klubai, fotografai ir pabėgėliai.

17. Fotografijos pristatomos Lietuvos žurnalistų sąjungai (S. Konarskio 49, Vilnius, el. paštas info@lzs.lt ) iki 2009 m. birželio 5 d. (imtinai)

18. Konkurso dalyvis (konkursui pateiktų fotografijų autorius), kurio fotografija (-os) Komisijos buvo atrinkta (-os) publikuoti fotoalbume ir eksponuoti kilnojamosiose fotografijų parodose, vyksiančiose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje „Susipažinkime”, dėl  minėto autorinio (-ių) darbo (-ų) panaudojimo ir autorinių turtinių teisių perdavimo susitaria atskiru susitarimu.

19. Komisija vertina ir išrenka geriausias fotografijas ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 19 d.

20. Geriausių fotografijų autoriams įteikiami laureatų diplomai ir prizai.

21. Konkurso laureatai skelbiami bei premijos įteikiamos fotografijų parodos „Susipažinkime” atidarymo metu, Vilniuje.


IV. REIKALAVIMAI DARBAMS

21. Pagrindiniai fotografijų vertinimo kriterijai:
21.1. kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai fotografijoje);
21.2. originalumas (temos traktuotės savitumas);
21.3. atitikimas temai.
22. Tematiniai Konkursui pateiktų fotografijų reikalavimai:
22.1. tolerancijos gavusių prieglobstį užsieniečių, pabėgėlių statusą turinčių asmenų atžvilgiu skatinimas;
22.2. prieglobstį gavusių užsieniečių, pabėgėlių statusą turinčių asmenų integracijos į plačiąją visuomenę svarba;
22.3. teigiamo prieglobstį gavusių užsieniečių, pabėgėlių statusą turinčių asmenų įvaizdžio formavimas.


V. PREMIJŲ KATEGORIJOS IR JŲ SKIRSTYMO TVARKA

23. Komisija, įvertinusi darbus pagal Nuostatų 21 ir 22 punktuose išvardintus kriterijus, išrenka:
23.1. pirmos vietos laureatą, kuriam skiriamas 1 000 (vieno tūkstančio) litų vertės prizas;
23.2. antros vietos laureatą,  kuriam skiriamas 8 00 (aštuonių šimtų) litų vertės prizas;
23.3. trečios vietos laureatą,  kuriam skiriamas 5 00 (penkių šimtų) litų vertės prizas;
23.4. tris paskatinamųjų premijų laureatus, kuriems skiriami 1 000 (vieno tūkstančio) litų vertės prizai.


VI. GERIAUSIŲ KONKURSO FOTOGRAFIJŲ IŠLEIDIMAS ATSKIRU LEIDINIU IR EKSPONAVIMAS FOTOGRAFIJŲ PARODOSE

24. Konkurso Komisija išrenka 40 geriausių fotografijų, kurių autoriai profesionalūs fotografai, ir 10 geriausių fotografijų, kurių autoriai prieglobstį gavę užsieniečiai ir pabėgėlio statusą turintys asmenys.
Šios fotografijos išleidžiamos fotoalbumo „Susipažinkime” pavidalu ir eksponuojamos fotografijų parodose „Susipažinkime”.


VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Šie Nuostatai tvirtinami Sąjungos pirmininko įsakymu.

26. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.