Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/naujienos/fotokonkurso_„sportuojanti_lietuva"_nuostatai

FOTOKONKURSO „SPORTUOJANTI LIETUVA" NUOSTATAI

pressphoto.lt  ::  Naujienos  ::  FOTOKONKURSO „SPORTUOJANTI LIETUVA" NUOSTATAI

FOTOKONKURSO „SPORTUOJANTI LIETUVA" NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fotokonkurso „Sportuojanti Lietuva" nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato konkurso
tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laim÷tojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų
tvarką.
2. Fotokonkurso „Sportuojanti Lietuva" (toliau – Konkursas) tikslas – didinti Lietuvos
žmonių dom÷jimąsi kūno kultūra ir sportu, pristatyti Lietuvos kūno kultūrą ir sportą tarptautinei
visuomenei, skatinti Lietuvos fotografus ir žurnalistus aktyviau dom÷tis įvairiais kūno kultūros ir
sporto renginiais, įvykiais, aktualijomis.
3. Konkursas rengiamas 2008 m. balandžio 15 d. – gruodžio 22 d.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
4. Konkurso organizatorius – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – Departamentas).
5. Konkurse gali dalyvauti visi, besidomintys Lietuvos kūno kultūra ir sportu – profesionalūs
spaudos fotografai ir fotom÷g÷jai.
6. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Sportuojanti Lietuva", t. y.
nuotraukose turi būti užfiksuoti Lietuvos sporto įvykiai ir renginiai, Lietuvos sporto aktualijos,
Lietuvos sporto žmon÷s, Lietuvos sportininkai (dalyvaujantys Lietuvos ar tarptautin÷se varžybose) ir
pan.
7. Konkursui galima pateikti tik 2008 m. darytas nuotraukas.
8. Nuotraukų temos:
• Didysis sportas;
• Sportas visiems;
• Portretas;
• Moteris sporte;
• Netik÷tas kadras;
• Reportažas (4–8 nuotr.).
9. Tą pačią nuotrauką galima pateikti tik vienai temai.
10. Visos konkursui pateiktos nuotraukos pagal atskiras temas dalyvaus ir „Metų nuotraukos"
rinkime.
11. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai).
12. Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmenin÷s bylos (failai) privalo atitikti šiuos
reikalavimus: JPG formatas, ne mažiau kaip 300 pikselių, 72 dpi. Nuotraukos gali būti spalvotos,
nespalvotos ar tonuotos. Nuotraukų skaitmenin÷s bylos (failai), neatitinkančios šių reikalavimų,
vertinamos nebus.
13. Nuotraukas Departamentui galima pristatyti:
• elektroniniu paštu fotokonkursas@kksd.lt ne v÷liau kaip iki 2008 m. gruodžio 22 d.
• paštu (įrašytas į kompaktinį diską) adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, Žemait÷s g. 6, LT-03117 Vilnius (ant voko nurodant
„Fotokonkursui „Sportuojanti Lietuva") iki 2008 m. lapkričio 20 d.
14. Kartu su nuotraukomis (atskirame lape) turi būti pateikiamas aprašymas, kuriame
nurodoma:
2
• nuotraukos objektas;
• fotografavimo aplinkyb÷s;
• data;
• nuotraukos autoriaus vardas ir pavard÷, kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas,
organizacija, kuriai atstovauja, ir pan.);
• kita svarbi informacija.
15. Jeigu pateikiamos kelios nuotraukos, jos turi būti sunumeruotos.
16. Konkursui pateiktos nuotraukos negali būti nukopijuotos – už autorinių teisių
pažeidimus pagal galiojančius teis÷s aktus atsako nuotraukas atsiuntę autoriai.
III. KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
17. Nuotraukų skaitmenin÷s bylos (failai), neatitinkančios 11 ir 12 punktuose nurodytų
reikalavimų, vertinamos nebus.
18. Nuotraukos pateiktos v÷liau, nei numatyta šių Nuostatų 13 punkte, vertinamos nebus.
19. Konkursui pateiktas nuotraukas vertina Departamento generalinio direktoriaus įsakymu
iš Departamento atstovų, fotomenininkų, žurnalistų sudaryta komisija.
20. Komisijai vertinti nuotraukos pateikiamos nenurodant jų autorių.
21. Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai:
• meniškumas ir originalumas (nuotraukos turi būti sukurtos nenaudojant
kompiuterinių filtrų, montažų ir kitų panašių priemonių. Nuotraukos netik÷tumas turi būti natūralus,
atrastas fotografuojant);
• aktualumas (užfiksuoti įvairūs Lietuvos kūno kultūros ir sporto įvykiai, Lietuvos
sporto žmon÷s ir pan.);
• išliekamoji nuotraukų vert÷ (metams b÷gant nuotraukos tur÷tų išlikti aktualios ir
įdomios);
• technin÷ nuotraukų kokyb÷.
22. Iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų Komisija išrenka „Metų nuotrauką".
23. „Metų nuotrauka" atskiros temos nugal÷toja neberenkama.
24. Komisija išrenka kiekvienos 8 punkte nurodytos temos nugal÷tojus.
25. Jeigu nuotrauka neatitinka temos, kuriai autorius ją pateik÷, bet, Komisijos nuomone, ji
tinka kitai konkurso temai, tokia nuotrauka, Komisijos sprendimu gali būti perkelta į tą temą.
26. Iškilus abejon÷ms, Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos
d÷l fotografavimo aplinkybių (laiko, panaudotų specialiųjų priemonių ir kt.).
VI. KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAI
27. Konkurso nugal÷tojai skelbiami ir apdovanojami 2009 m. sausio m÷nesį.
28. Visi laureatai apdovanojami specialiais diplomais.
29. Komisijos išrinktam „Metų nuotraukos" nugal÷tojui skiriama 1000,- Lt (vieno tūkstančio
litų) premija ir specialus prizas.
30. Komisijos išrinktiems atskirų temų, nurodytų Nuostatų 8 punkte, nugal÷tojams skiriamos
500,- Lt (penkių šimtų litų) premijos.
31. Komisijos sprendimu viena premija gali būti skiriama dviem autoriams. Šiuo atveju
premija dalijama abiem nugal÷tojams lygiomis dalimis.
32. Konkursui pasibaigus, išleidžiamas nuotraukų albumas „Sportuojanti Lietuva. 2008 m.
fotoalbumas", į kurį sudedamos temų nugal÷tojų ir kitos komisijos atrinktos geriausios nuotraukos.
Surengiama geriausių nuotraukų ekspozicija (-os). Už nuotraukų panaudojimą šioms reikm÷ms
autoriams honoraras nemokamas.
33. Pasibaigus konkursui Departamentas pasilieka teisę naudoti (leidžiant leidinius, plakatus,
skelbti interneto tinklalapyje ir kt.) nuotraukas, kurios buvo išrinktos temų nugal÷tojomis, nurodant
autorystę. Už šių nuotraukų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas.
3
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Nuotraukų atsiuntimas fotokonkursui laikomas autoriaus ir Departamento susitarimu d÷l
šiuose nuostatuose išd÷stytų reikalavimų laikymosi.