Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/naujienos/konkurso_„lietuvos_spaudos_fotografija_2010“_darbu_siuntimo_taisykles

KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2010“ DARBŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS

pressphoto.lt  ::  Naujienos  ::  KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2010“ DARBŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS


2010 metais rengiamas devintasis šalies spaudos fotografijų konkursas „Lietuvos spaudos fotografija 2010“, kuriame kviečia jus dalyvauti. Konkurse gali dalyvauti tik 2009 metais sukurtos fotografijos.
(yra paketimų temose bei nuotraukų siuntimo taisyklėse)

    Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2010“ temos

1)    Naujienos
2)    Gyvenimas
3)    Portretas
4)    Diplomatija
5)    Kultūra
6)    Pramogos
7)     Kariuomenė
8)    Sportas
9)    Gamta ir jos apsauga
10)   Spindesys(„Glamour“) *****
11)   Reportažas (4-16 nuotr.)
(1-10  temoje dalyvauja pavienės nuotraukos) Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems spaudos fotografams, fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, publikuojantiems nuotraukas spaudoje. Prašome nurodyti spaudos leidinius, kuriuose dirbate arba su kuriais bendradarbiaujate.


KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2010“ DARBŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS:


Fotografijas (skaitmenines bylas) galima talpinti internete adresu www.pressphoto.lt( http://pressphoto.lt/konkursai/)  iki 2010 sausio 31, arba fotografijas (popierinis variantas) siusti paštu nuotraukas iki 2010 sausio 25 dienos. Siunčiant paštu nuotraukas  bendras vieno autoriaus siunčiamų fotografijų kiekis negali viršyti 50 vienetų (jei fotografijų bus daugiau – konkursusi bus pateiktos pirmosios pagl eilškumą), talpinant fotografijas adresu www.pressphoto.lt galima pateikti tiek fotografijų kiek numato šios taisyklės.
Nuotraukų:
Atrankai siunčiamos nuotraukos mažoji kraštinė turi būti ne mažesnė kaip 15 cm. ir ne didesnė kaip 30 cm. Ant nuotraukos antros pusės draudžiama nurodyti nuotraukos autorių, bet turi būti temos pavadinimas (pageidautina ir aprašymas). Autorius privalo sunumeruoti siunčiamas nuotraukas ir aprašyti jas pridedamame nuotraukų aprašymo lape(*). Tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančiu fotografijų galima pateikti ne daugiau 2 variantų. „Reportažo“ temos siunčiamos nuotraukos turi buti sunumeruotos, jos gali buti aprašytos kiekviena atskirai arba gali būti bendras „Reportažo“ aprašymas.
Skaitmeninių bylų (failų) talpinant internete adresu www.pressphoto.lt:Atrankai siunčiamos skaitmeninės bylos (failai) turi būti JPEG formato, ne didesnio 3MB neišpakuotos bylos (failo) dydžio, ilgoji kraštinė turi būti ne didesnė kaip 3000 pikselių ir ne maziau kaip 2500 px,  300dpi. Kiekviena nuotrauka turi būti tinkamai pateikta – horizontaliai ar vertikaliai. Tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančiu fotografijų galima pateikti ne daugiau 2 variantų.  Kiekviena byla (failas) aprašoma (kaip ir siunčiant nuotraukas).
„Reportažo“ temai pakraunamos bylos (failai) turi būti kraunami į sistemą jūsų eiliškumo tvarka (pirma kraunama nuotr. Nr1 po to nr 2 ir t.t.). Jei šiai temai siunčiami keli reportažai, jie pakraunami į skirtingas reportažo temas (reportažas 1, reportažas 2, reportažas 3). 
Patartina kad skaitmenine byla (nuotr) turėtu užpildytus laukus: aprašymas ir fotografas meniu file info (adobe photoshop programoje arba photo mechanic). Aprašyme nurodoma fotografavimo data ir trumpas aprašymas, savo autorystės nurodyti nereikia.
Reikalavimai failams (byloms) (byloms):
2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis
3000 px – maksimalus didžiosios kraštinės ilgis
3000 kB – maksimalus failo dydis
jpg – failo (bylos) tipas
Reikalavimai:
1)Atrankai siunčiamų nuotraukų ar skaitmeninių bylų (failų) kiekis ribojamas. Autorius gali pateikti iki 50 vienetų popierinių nuotraukų arba iki 100 skaitmeninių bylų.
„Reportažo“ temai pateiktos nuotraukos neskainiojamos i bendra patiektu nuotraukų kiekį.
Maksimalus reportažu skaičius vienam autoriui yra 3 Reportažo temos.
2)Autorius kartu su siunčiamomis nuotraukomis būtinai privalo atsiųsti atspasdintą (užpildytą) ir pasirašytą dalyvio anketą(**). Neužpildžius dalyvio anketos ar jos nepasirašius – organizatoriai turi teisę diskvalifikuoti konkurso dalyvį. Pasirašius dalyvio anketą autorius turi garantuoti, kad jo nuotraukas atrinktas į parodą ir albumą bus galima publikuoti ir eksponuoti. Konkurso organizatoriai tai galės padaryti be konkursanto papildomo sutikimo. Iškilus keblumams dėl nuotraukos publikavimo ir eksponavimo dėl autoriaus kaltės autoriui gali būti uždrausta dalyvauti konkurse nuo 3 iki 5 metų.
Siunčiant skaitmeninius failus (bylas) per www.pressphoto.lt sistemą autorius privalo užpildyti punktą kad jis sutinaka su konkurso salygomis.
3) Nuotraukų aprašymas. Pateikiant atspausdintas nuotraukas prie jų privaloma pateikti atspausdintą nuotraukų aprašymą (*). Pateikiant skaitmenines bylas (failus) privaloma užpildyti  bylą su nuotraukų aprašymu(*) (spausdinti nebūtina). Vienos nuotraukos aprašymas turi būti ne mažiau dviejų sakinių, o vienas sakinys – ne mažiau trijų žodžių.
4) Komisijai atrinkus nuotrauką(as) į metraštį ir parodą autorius bus informuotas telefonu per 10 darbo dienas po komisijos sprendimo. Informavus autorių, jis per 10 kalendorinių dienų privalo pateikti negatyvą arba skaitmeninę bylą(as) (failą(us)), tinkamą(us) metraščiui bei atspausti didesnio formato nuotrauką, skirtą parodai. Per 10 kalendorinių dienų autorius turi teisę pakeisti arba papildyti nuotraukos(ų) aprašymą(us).
5)Rengėjai, per nurodytą laikotarpį negavę negatyvo ar skaitmeninės bylos(ų) (failo(ų)), gali išbraukti autorių ar nuotrauką iš konkurso nominantų sąrašo, o negavus papildyto ar pakeisto nuotraukų aprašymo palieką konkursui pateiktąjį variantą.
6)Konkurse gali dalyvauti tik 2009 metais sukurtos fotografijos.
7)Nuotraukos ar skaitmeninės bylos (failai) gali būti spalvotos, nespalvotos ar tonuotos. Nuotraukos ar skaitmeninės bylos (failai) negali būti apdorotos kompiuteriu naudojant specialius efektus ar kitas priemones(***). Galimi specialūs efektai, gauti tik fotografavimo metu. (Išskyrus temą „Spindesys“*****)
8)Autoriams, nesilaikantiems darbų siuntimo taisyklių 6 ir 7 punktų arba bandantiems apgauti komisiją, gali būti neleista dalyvauti būsimuose konkursuose. Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos iškilus abejonei dėl fotografavimo laiko ir panaudotų efektų.
9)Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių (jei pageidaujama, nurodoma ir redakcija ar fotoagentūra), metraštyje, eksponuoti parodoje, šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei metraščiams leisti ir reklamuoti, CD leidžiamo kartu su metraščiu ar jungtinių parodų CD, interneto svetainėje eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus konkursus-parodas „Lietuvos spaudos fotografija“, leidiniams, susijusiems su paroda ar konkursu, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į konkursą.
10)Komisija atrinks nuotraukas į metraštį ir parodą bei išrinks kiekvienos temos nugalėtoją. Komisijos sprendimu temos nugalėtojas gali būti ir neišrinktas. Komisijai nuotraukos pateikiamos nenurodant autorystės.
11)Nuotrauka gali būti pateikiama tik vienoje temoje. Išimtis: galima vieną arba kelias (vienam autoriui ne daugiau 5) nuotraukų) iš „Reportažo“ papildomai perkelti į kitą pasirinktą temą.
12)Žiuri sprendimu nuotrauka gali būti perkeliama į kitą temą, jei ji neatitiko pateiktai temai, bet žiuri nuomone ji gali tikti kitoje temoje. Žiuri gali nuspręsti ir sujungti temas (pav. Kultūrą ir Pramogos) arba jas panaikinti. Tokiu atveju žiuri arba iš viso nevertina pateiktų nuotraukų arba vertinimui jas perkelia į kitas temas.
13) Konkursui pateiktų nuotraukų diskvalifikavimas:
a. Jei ta pati nuotrauka pateikiama skirtingose temose – temoje(ose), kurioje ta pati nuotrauka pateikiama antrą (ar daugiau) kartą(ų), visos pateiktos nuotraukos gali būti diskvalifikuojamos ir nebevertinamos žiuri. Iškyrus reikalavimų 11 punkte numatytą išimtį.
b. Jei nuotraukos neaprašytos kaip nurodyta 3 punkte jos nepateikiamos žiuri. Jei iš konkursui pateiktų nuotraukų daugiau nei ¼ yra netinkamai aprašytos – jos gali būti diskvalifikuojamos visos autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri.
c. Jei tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančių fotografijų pateikta daugiau nei 2 variantai – gali būti diskvalifikuojamos visos tai temai autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri, išskyrus 11 punkte numatytą išimtį.
d. Jei nuotraukos nepateiktos tinkamai – horizontaliai ar vertikaliai – gali būti diskvalifikuojamos visos tai temai autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri.
e. Jei autorius kartu su siunčiamomis nuotraukomis ar bylomis (failais) neatsiunčia užpildytos ir pasirašytos dalyvio anketos(**) – gali būti diskvalifikuojamos visos autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri.

* Nuotraukos aprašymas: kas, kur, kada, aplinkybės, personažai ir kt. Aprašymas turi būti ne mažiau kaip du sakiniai. Aprašymą ant nuotraukų prašome rašyti kompiuteriu ar spausdinimo mašinėle, neturint galimybių prašome rašyti spausdintinomis raidėmis. Elektroninės bylos (failo) aprašymas atliekamas tam skirtoje formoje (word'o) kurią galima atsisiųsti iš www.pressphoto.lt (papildomai galima įrašyti konkursui siunčiamos bylos (failo) „file info“). Konkursui siunčiant atspausdintas fotografijas nuotraukų aprašymą būtina atspausdinti,
** Dalyvio anketą galima atsisiųsti iš www.pressphoto.lt
***Apdorojant nuotraukas kompiuteriu galima naudotis tik tomis priemonėmis, kuriomis galima naudotis spaudžiant nuotraukas laboratorijoje rankiniu būdu.
***** Spindesys - („Glamour“ angliškai). Tai nuotraukos kurios dažniausiai publikuojamos „glianciniuose“ žurnaluose. Jose gali būti įamžinti konkretūs žmonės savo namuose ar kitokioje aplinkoje. Taip pat tai gali būti netiesioginės iliustracijos su žmonėmis ar be jų. Dažniausiai tai ne reportažinės, o pastatyminės fotografijos. Šiai temai netaikomas konkurso darbų siuntimo taisyklių 7 punktas.

Naujos temos „Diplomatija“ aprašymas:
Šioje naujoje temoje tikimės sulaukti nuotraukų apie diplomatiją – kadrai iš užsienio svečių vizitų Lietuvoje ar Lietuvos diplomatų viešnagių užsienyje, tarptautinių susitikimų, galbūt daugiaprasmės veido išraiškos per diplomatinius susitikimus ar iškalbingos susitikimų aplinkos detalės. Diplomatiją galima įžvelgti ne tik įprasta klasikine prasme – galbūt įžvelgsite netikėtą rakursą visai ne iš tradicinio diplomatijos pasaulio, o iš kasdienio gyvenimo akimirkų, nuspalvintų  diplomatijos elementais (čia turima mintyje, pvz., nuotrauką a la „Pelė derasi su kate, kad ši leis jai nubėgti iki sūrio pelėkautuose. Tai irgi yra diplomatija/derybų menas“. Mintis ta, kad nebūtinai nuotraukoje turi būti vaizduojamas asmuo diplomatas ar kitos šalies pareigūnas, tema gali būti perteikta daug plačiau ir metaforiškiau).

Nuotraukas siųsti iki 2010m. sausio 25 dienos. Galioja pašto spaudas, bet nuotraukos paštu gauti vėliau nei sausio 30 nebus vertinami.
Adresas: Vš.Į. Lietuvos spaudos fotografų klubas, A.Goštauto g. 4 – 53, LT–01106  VILNIUS.
Nuo 2010 sausio 12 dienos planuojama sudaryti galimybe nuotraukas konkursui siųsti internetu.
Daugiau informacijos www.pressphoto.lt
Išsiuntus nuotraukas (esant galimybei) informuokite – el. paštu lsfkonkursas10@gmail.com
Kilus klausimams teiraukitės tel. 8-699-21807 arba 8-620-66595 arba  jonas.staselis@gmail.com


Metraštis ir paroda „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2010“Lietuvos spaudos fotografų klubas planuoja surengti metraščio ir  parodos „Lietuvos spaudos fotografija 2010“ pristatymą bei „Auksinio kadro“ apdovanojimų ceremoniją Vilniaus Rotušėje 2010 metų gegužės mėnesį.
Lietuvos spaudos fotografų klubas dėkoja visiems, dalyvavusiems konkursuose „Lietuvos spaudos fotografija“, ir tikisi, jog jūsų ir kolegų, dalyvausiančių pirmą kartą, nuotraukos papuoš „Lietuvos spaudos fotografijos“ konkursus, parodas ir leidinius.

Pagarbiai,
Jonas Staselis
Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentas