Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/naujienos/lietuvos_spaudos_fotografija_2009

Lietuvos spaudos fotografija 2009

pressphoto.lt  ::  Naujienos  ::  Lietuvos spaudos fotografija 2009

Gerbiamas Kolega,

2009 metais rengiamas aštuntasis šalies spaudos fotografijų konkursas „Lietuvos spaudos fotografija 2009", kuriame kviečia jus dalyvauti. Konkurse gali dalyvauti tik 2008 metais sukurtos fotografijos.
(Lyginant su ankstesniais konkursais - papildytos ir patikslintos temos bei nuotraukų siuntimo taisyklės)

Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2009" temos

 1. Naujienos
 2. Gyvenimas
 3. Portretas
 4. Kultūra ir pramogos
 5. Sportas
 6. Kariuomenė
 7. Gamta ir jos apsauga
 8. Spindesys(„Glamour") *****
 9. Reportažas (4-20 nuotr.)

(1-8  temoje dalyvauja pavienės nuotraukos)

Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems spaudos fotografams, fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, publikuojantiems nuotraukas spaudoje. Prašome nurodyti spaudos leidinius, kuriuose dirbate arba su kuriais bendradarbiaujate.

KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2009" DARBŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS

Nuotraukų reikalavimai

Atrankai siunčiamos nuotraukos mažoji kraštinė turi būti ne mažesnė kaip 15 cm. ir ne didesnė kaip 30 cm. Ant nuotraukos antros pusės draudžiama nurodyti nuotraukos autorių, bet turi būti temos pavadinimas (pageidautina ir aprašymas). Autorius privalo sunumeruoti siunčiamas nuotraukas ir aprašyti jas pridedamame nuotraukų aprašymo lape(*). Tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančiu fotografijų galima pateikti ne daugiau 2 variantų. „Reportažo" temos siunčiamos nuotraukos turi buti sunumeruotos, jos gali buti aprašytos kiekviena atskirai arba gali būti bendras „Reportažo" aprašymas.

Skaitmeninių bylų (failų) reikalavimai

Atrankai siunčiamos skaitmeninės bylos (failai) turi būti JPEG formato, ne didesnio 3MB neišpakuotos bylos (failo) dydžio arba ilgoji kraštinė turi būti ne didesnė kaip 3000 pikselių, 72dpi ir JPEG suspaudimas 8. Kiekviena byla (failas) turi būti patalpintas į sunumeruotas ir užvadintas papkes (folder) pagal autoriaus pasirinktas temas. Bylų (failų) nepervardint kitaip nei jas užvadino fotoaparatas. Kiekviena nuotrauka turi būti tinkamai pateikta – horizontaliai ar vertikaliai. Tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančiu fotografijų galima pateikti ne daugiau 2 variantų.  Kiekviena byla (failas) aprašoma (kaip ir siunčiant nuotraukas). „Reportažo" temai siunčiamos bylos (failai) turi būti vienoje direktorijoje (folder). Jei šiai temai siunčiami keli reportažai, jie sudedami į skirtingas papkes (folder). Autorius privalo sunumeruoti siunčiamas bylas (failus) ir jas aprašyti pridedame aprašyme(*). "Reportažo" temai siunčiamos bylos (failai) turi buti sunumeruotos, jos gali buti aprasytos kiekviena atskirai arba gali buti bendras "Reportažo" aprasymas. Bylas (failus) reikia siųsti surašius į kompaktinį diską -us (CD) kaip ir nuotraukas nurodytu adresu.

Bendrieji reikalavimai

 1. Atrankai siunčiamų nuotraukų ar skaitmeninių bylų (failų) kiekis ribojamas. Autorius gali pateikti iki 120 nuotraukų ar skaitmeninių bylų. Pirmieji trys "Reportažo" temai siunčiami ciklai skaičiuojami – po viena nuotrauką už cikla, ketvirtas ir daugiau skaičiuojami bendrąja tvarka – visos bylos (failai) ar nuotraukos skaičiuojamos po vieną.
 2. Autorius kartu su siunčiamomis nuotraukomis ar bylomis (failais) būtinai privalo atsiųsti atspasdintą (užpildytą) ir pasirašytą dalyvio anketą(**). Neužpildžius dalyvio anketos ar jos nepasirašius – organizatoriai turi teisę diskvalifikuoti konkurso dalyvį. Pasirašius dalyvio anketą autorius turi garantuoti, kad jo nuotraukas atrinktas į parodą ir albumą bus galima publikuoti ir eksponuoti. Konkurso organizatoriai tai galės padaryti be konkursanto papildomo sutikimo. Iškilus keblumams dėl nuotraukos publikavimo ir eksponavimo dėl autoriaus kaltės autoriui gali būti uždrausta dalyvauti konkurse nuo 3 iki 5 metų.
 3. Nuotraukų aprašymas. Pateikiant atspausdintas nuotraukas prie jų privaloma pateikti atspausdintą nuotraukų aprašymą (*). Pateikiant skaitmenines bylas (failus) prie jų privaloma pateikti užpildytą bylą su nuotraukų aprašymu(*) (spausdinti nebūtina). Vienos nuotraukos aprašymas turi būti ne mažiau dviejų sakinių, o vienas sakinys – ne mažiau trijų žodžių.
 4. Komisijai atrinkus nuotrauką(as) į metraštį ir parodą autorius bus informuotas telefonu per septynias darbo dienas po komisijos sprendimo. Informavus autorių, jis per 10 kalendorinių dienų privalo pateikti negatyvą arba skaitmeninę bylą(as) (failą(us)), tinkamą(us) metraščiui bei atspausti didesnio formato nuotrauką, skirtą parodai. Per 10 kalendorinių dienų autorius turi teisę pakeisti arba papildyti nuotraukos(ų) aprašymą(us).
 5. Rengėjai, per nurodytą laikotarpį negavę negatyvo ar skaitmeninės bylos(ų) (failo(ų)), gali išbraukti autorių ar nuotrauką iš konkurso nominantų sąrašo, o negavus papildyto ar pakeisto nuotraukų aprašymo palieką konkursui pateiktąjį variantą.
 6. Konkurse gali dalyvauti tik 2008 metais sukurtos fotografijos.
 7. Nuotraukos ar skaitmeninės bylos (failai) gali būti spalvoti, nespalvoti ar tonuoti. Nuotraukos ar skaitmeninės bylos (failai) negali būti apdoroti kompiuteriu naudojant specialius efektus ar kitas priemones(***). Galimi specialūs efektai, gauti tik fotografavimo metu. (Išskyrus temą „Spindesys"*****)
 8. Autoriams, nesilaikantiems darbų siuntimo taisyklių 6 ir 7 punktų arba bandantiems apgauti komisiją, gali būti neleista dalyvauti būsimuose konkursuose. Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos iškilus abejonei dėl fotografavimo laiko ir panaudotų efektų.
 9. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstas fotografijas, nurodant autorių (jei pageidaujama, nurodoma ir redakcija ar fotoagentūra), metraštyje, eksponuoti parodoje, šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei metraščiams leisti ir reklamuoti, CD leidžiamo kartu su metraščiu ar jungtinių parodų CD, interneto svetainėje eksponuojant parodą, anonsuojant šį ar kitus konkursus-parodas "Lietuvos spaudos fotografija", leidiniams, susijusiems su paroda ar konkursu, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į konkursą.
 10. Komisija atrinks nuotraukas į metraštį ir parodą bei išrinks kiekvienos temos nugalėtoją. Komisijos sprendimu temos nugalėtojas gali būti ir neišrinktas. Komisijai nuotraukos pateikiamos nenurodant autorystės.
 11. Nuotrauka gali būti pateikiama tik vienoje temoje. Išimtis: galima vieną arba kelias (ne daugiau 4) nuotraukas iš „Reportažo" temos papildomai perkelti į kitą pasirinktą temą.
 12. Žiuri sprendimu nuotrauka gali būti perkeliama į kitą temą, jei ji neatitiko pateiktai temai, bet žiuri nuomone ji gali tikti kitoje temoje.
 13. Konkursui pateiktų nuotraukų diskvalifikavimas:
  • a. Jei ta pati nuotrauka pateikiama skirtingose temose – temoje(ose), kurioje ta pati nuotrauka pateikiama antrą (ar daugiau) kartą(ų), visos pateiktos nuotraukos gali būti diskvalifikuojamos ir nebevertinamos žiuri. Iškyrus reikalavimų 11 punkte numatytą išimtį.
  • b. Jei nuotraukos neaprašytos kaip nurodyta 3 punkte jos nepateikiamos žiuri. Jei iš konkursui pateiktų nuotraukų daugiau nei ¼ yra netinkamai aprašytos – jos gali būti diskvalifikuojamos visos autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri.
  • c. Jei tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančių fotografijų pateikta daugiau nei 2 variantai – gali būti diskvalifikuojamos visos tai temai autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri, išskyrus 11 punkte numatytą išimtį.
  • d. Jei nuotraukos nepateiktos tinkamai – horizontaliai ar vertikaliai – gali būti diskvalifikuojamos visos tai temai autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri.
  • e. Jei autorius kartu su siunčiamomis nuotraukomis ar bylomis (failais) neatsiunčia užpildytos ir pasirašytos dalyvio anketos(**) – gali būti diskvalifikuojamos visos autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri.
 14. Pateikant nuotraukas įrašytas į CD ar DVD ant jo būtina užrašyti autoriaus vardą ir pavardę.

Pastabos

* Nuotraukos aprašymas: kas, kur, kada, aplinkybės, personažai ir kt. Aprašymas turi būti ne mažiau kaip du sakiniai. Aprašymą ant nuotraukų prašome rašyti kompiuteriu ar spausdinimo mašinėle, neturint galimybių prašome rašyti spausdintinomis raidėmis. Elektroninės bylos (failo) aprašymas atliekamas tam skirtoje formoje (word'o) kurią galima atsisiųsti čia: konkurso nuotraukų aprašymas [.doc, 92KB]. arba gauti atsiuntus prašymą

el. paštu (papildomai galima įrašyti konkursui siunčiamos bylos (failo) "file info"). Konkursui siunčiant atspausdintas fotografijas nuotraukų aprašymą būtina atspausdinti, o siunčiant skaitmenines bylas (failus) nuotraukų aprašymus įrašyti į CD ar DVD kartu sus siunčiamomis nuotraukomis.

** Dalyvio anketą galima atsisiųsti čia: konkurso dalyvio anketa [.doc, 64KB] arba gauti atsiuntus prašymą

el. paštu

*** Apdorojant nuotraukas kompiuteriu galima naudotis tik tomis priemonėmis, kuriomis galima naudotis spaudžiant nuotraukas laboratorijoje rankiniu būdu.

***** Spindesys - ("Glamour" angliškai). Tai nuotraukos kurios dažniausiai publikuojamos "glianciniuose" žurnaluose. Jose gali būti įamžinti konkretūs žmonės savo namuose ar kitokioje aplinkoje. Taip pat tai gali būti netiesioginės iliustracijos su žmonėmis ar be jų. Dažniausiai tai ne reportažinės, o pastatyminės fotografijos. Šiai temai netaikomas konkurso darbų siuntimo taisyklių 7 punktas.

Nuotraukas arba CD/DVD konkursui siųsti iki 2009m. sausio 26 dienos. Galioja pašto spaudas, bet nuotraukos ar diskai paštu gauti vėliau nei sausio 29 nebus vertinami.
Adresas: Vš.Į. Lietuvos spaudos fotografų klubas, A.Goštauto g. 4 – 53, LT–01106  VILNIUS.

Nuo 2009 sausio 8 dienos planuojama sudaryti galimybe nuotraukas konkursui siųsti internetu.

Išsiuntus nuotraukas (esant galimybei) informuokite –

el. paštu
Kilus klausimams teiraukitės telefonu 8-699-21807 arba 8-620-66595 arba

elektroniniu paštu.

Metraštis ir paroda "LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2009"

Lietuvos spaudos fotografų klubas planuoja surengti metraščio ir  parodos "Lietuvos spaudos fotografija 2009" pristatymą bei "Auksinio kadro" apdovanojimų ceremoniją Vilniaus Rotušėje 2009 metų gegužės mėnesį.
Lietuvos spaudos fotografų klubas dėkoja visiems, dalyvavusiems konkursuose "Lietuvos spaudos fotografija", ir tikisi, jog jūsų ir kolegų, dalyvausiančių pirmą kartą, nuotraukos papuoš "Lietuvos spaudos fotografijos" konkursus, parodas ir leidinius.

Pagarbiai,
Jonas Staselis
Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentas

Kvietimas MS Word formatu [.doc, 80KB]