Atspausdinta iš: http://www.old2.pressphoto.lt/lt/konkursai/konkursas_lietuvos_spaudos_fotografija_2012/

Konkursas lietuvos spaudos fotografija 2012

pressphoto.lt  ::  Konkursai   ::   Konkursas lietuvos spaudos fotografija 2012Konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2012“ Tarptautinės žiuri atrinktų fotografijų autoriai, spausk čia.2012 metais rengiamas dešimtasis šalies spaudos fotografijų konkursas „Lietuvos
spaudos fotografija 2012“. Konkurse gali dalyvauti tik 2011 metais sukurtos fotografijos.

Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2012“ temos    1) Naujienos
    2) Gyvenimas
    3) Portretas
    4) Diplomatija
    5) Kultūra
    6) Pramogos
    7) Kariuomenė
    8) Europos Metai
    9) Sportas
    10) Gamta ir jos apsauga
    11) Spindesys(„Glamour“) ***
    12) Reportažas (iki 20 nuotr.)
    (1-11 temoje dalyvauja pavienės nuotraukos)

Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems spaudos fotografams,
fotografuojantiems žurnalistams ar fotografams, publikuojantiems nuotraukas
spaudoje.

Laisvai samdomi fotografai anketoje privalo nurodyti spaudos leidinius, kuriuose dirba arba su kuriais
bendradarbiauja. Nenurodžius, registracija nebus aktyvuota.


Naujos temos "Europos metai" aprašymas:

2012 metų potemė: Europos vyresnių žmonių aktyvumas ir kartų solidarumas
Darbai galėtų/turėtų vizualizuoti temą, atspindėti kartų ryšį, patirties perėmimo, bendravimo tarp kartų galimybes, akimirkas iš renginių;
Daugiau apie Europos metus:  http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?catId=971&langI

Temos „Diplomatija“ aprašymas:


Šioje naujoje temoje tikimės sulaukti nuotraukų apie diplomatiją – kadrai iš
užsienio svečių vizitų Lietuvoje ar Lietuvos diplomatų viešnagių užsienyje,
tarptautinių susitikimų, galbūt daugiaprasmės veido išraiškos per diplomatinius
susitikimus ar iškalbingos susitikimų aplinkos detalės. Diplomatiją galima
įžvelgti ne tik įprasta klasikine prasme – galbūt įžvelgsite netikėtą rakursą
visai ne iš tradicinio diplomatijos pasaulio, o iš kasdienio gyvenimo akimirkų,
nuspalvintų diplomatijos elementais (čia turima mintyje, pvz., nuotrauką a la
„Pelė derasi su kate, kad ši leis jai nubėgti iki sūrio pelėkautuose. Tai irgi
yra diplomatija/derybų menas“. Mintis ta, kad nebūtinai nuotraukoje turi būti
vaizduojamas asmuo diplomatas ar kitos šalies pareigūnas, tema gali būti
perteikta daug plačiau ir metaforiškiau).KONKURSO „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2012“ DARBŲ SIUNTIMO TAISYKLĖS:

Nuotraukų pateikimas (upload).
Fotografijas (skaitmenines bylas) galima talpinti internete adresu

www.pressphoto.lt ( http://pressphoto.lt/konkursai/).
Kiekviena nuotrauka pateikiama į tam tikrą temą (Portretas, Gamta ir t.t.)
Kiekviena nuotrauka turi būti tinkamai pateikta – horizontaliai ar vertikaliai.

Tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančiu fotografijų galima pateikti ne daugiau 2 variantų.

„Reportažo“ temai pateikimos bylos (failai) turi būti kraunamos į sistemą autoriaus pasirinkta eiliškumo seka (pirma kraunama nuotrauka Nr1 po to Nr 2 ir t.t.). Jei šiai temai siunčiami keli reportažai, jie pakraunami į skirtingas

reportažo temas (reportažas 1, reportažas 2, reportažas 3).
Kiekvienai pateiktai nuotraukai bus suteiktas unikalus kodas.

Reikalavimai failams (byloms):
2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis
3000 px – maksimalus didžiosios kraštinės ilgis
3500 kB (3,5MB) – maksimalus failo dydis
Failo tipas – JPEG, JPG

Nuotraukų aprašymas.

Galimi du nuotraukų aprašymo pateikimo būdai:

1 variantas. Kiekvienos skaitmeninės bylos (nuotraukos) aprašymas (file info,
caption) turi būti užpildytas programoje adobe photoshop arba photo mechanic,
užpildant laukus description arba caption.

Dėmesio - savo autorystę šiose laukose nurodyti draudžiama ! ! !


2 variantas. Kraunat į sistemą skaitmeninės bylas (nuotraukas), neturinčias
vidinio aprašymo (file info, caption) arba aprašytas kitomis programomis,
privaloma užpildyti tam skirtus laukus: Tema, Pavadinimas, Aprašymas,
Fotografavimo data.Konkurso data:


Registracija į konkursą nuo 2011 gruodžio 29 dienos iki 2012 sausio 15 dienos
24.00 val.

Nuotraukos konkursui priimamos nuo 2011 gruodžio 29 dienos iki 2012 sausio 29
dienos 24.00 val.


Žiuri:

Žiuri vertins darbus 2012 vasario antroje pusėje.Bendri reikalavimai:


1) Vienas autorius konkursui gali pateikti ne daugiau 100 vnt. nuotraukų.
„Reportažo“ temai pateiktos nuotraukos neskaičiojamos i bendrą pateiktų nuotraukų

kiekį.
Maksimalus reportažų skaičius vienam autoriui yra 3 Reportažo temos. Vienam
reportažui ne daugiau 20 nuotraukų.

2) Įkraunant skaitmeninius failus (bylas) per www.pressphoto.lt sistemą autorius
privalo užpildyti punktą kad jis sutinka su konkurso salygomis.
Autoriaus sutikimas garantuoja, kad jo nuotraukas, atrinktas į parodą ir albumą
bus galima publikuoti ir eksponuoti. Konkurso organizatoriai tai galės padaryti
be konkursanto papildomo sutikimo. Iškilus keblumams dėl nuotraukos publikavimo
ir eksponavimo dėl autoriaus kaltės autoriui gali būti uždrausta dalyvauti
konkurse nuo 3 iki 5 metų.
Jeigu konkurso dalyvis nesutinka su konkurso sąlygomis, dalyvauti konkurse jis
negali.

3) Pateikiant skaitmenines bylas (failus) privaloma užpildyti bylą su nuotraukų
aprašymu (*) www.pressphoto.lt sistemoje arba skaitmeninė byla (failas) turi
turėti taisyklingai užpildytus file info, caption (*) laukus. Vienos nuotraukos
aprašymas turi būti ne mažiau dviejų sakinių, o vienas sakinys – ne mažiau trijų
žodžių.

4) Komisijai atrinkus nuotrauką(as) į metraštį ir parodą autorius bus informuotas
telefonu per 10 darbo dienų po komisijos sprendimo. Informavus autorių, jis per
10 kalendorinių dienų privalo pateikti negatyvą arba skaitmeninę bylą(as) (failą
(us)), tinkamą(us) metraščiui bei atspausti didesnio formato nuotrauką, skirtą
parodai. Per 10 kalendorinių dienų autorius turi teisę pakeisti arba papildyti
nuotraukos(ų) aprašymą(us).

5)Rengėjai, per nurodytą laikotarpį negavę negatyvo ar skaitmeninės bylos(ų)
(failo(ų)), gali išbraukti autorių ar nuotrauką iš konkurso nominantų sąrašo, o
negavus papildyto ar pakeisto nuotraukų aprašymo palieką konkursui pateiktąjį
variantą.

6)Konkurse gali dalyvauti tik 2011 metais sukurtos fotografijos.
7)Skaitmeninės bylos (failai) gali būti spalvotos, nespalvotos ar tonuotos.
Skaitmeninės bylos (failai) negali būti apdorotos kompiuteriu naudojant
specialius efektus ar kitas priemones(**). Galimi specialūs efektai, gauti tik
fotografavimo metu. (Išskyrus temą „Spindesys“***)

8)Autoriams, nesilaikantiems darbų siuntimo taisyklių 6 ir 7 punktų arba
bandantiems apgauti komisiją, gali būti neleista dalyvauti būsimuose konkursuose.
Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos iškilus
abejonei dėl fotografavimo laiko ir panaudotų efektų.

9)Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstas fotografijas,
nurodant autorių (jei pageidaujama, nurodoma ir redakcija ar fotoagentūra),
metraštyje, eksponuoti parodoje, šiai ir būsimoms parodoms eksponuoti bei
metraščiams leisti ir reklamuoti, CD ar DVD leidžiamo kartu su metraščiu ar
jungtinių parodų CD ar DVD, interneto svetainėje eksponuojant parodą, anonsuojant
šį ar kitus konkursus-parodas „Lietuvos spaudos fotografija“, leidiniams,
susijusiems su paroda ar konkursu, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su
šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų atsiuntimas į konkursą.

10)Komisija atrinks nuotraukas į metraštį ir parodą bei išrinks kiekvienos temos
nugalėtoją. Komisijos sprendimu temos nugalėtojas gali būti ir neišrinktas.
Komisijai nuotraukos pateikiamos nenurodant autorystės.

11)Nuotrauka gali būti pateikiama tik vienoje temoje. Išimtis: galima vieną arba
kelias (vienam autoriui ne daugiau 5) nuotraukų) iš „Reportažo“ papildomai
perkelti į kitą pasirinktą temą.

12)Žiuri sprendimu nuotrauka gali būti perkeliama į kitą temą, jei ji neatitiko
pateiktai temai, bet žiuri nuomone ji gali tikti kitoje temoje. Žiuri gali
nuspręsti ir sujungti temas (pav. Kultūrą ir Pramogos) arba jas panaikinti. Tokiu
atveju žiuri arba iš viso nevertina pateiktų nuotraukų arba vertinimui jas
perkelia į kitas temas.

13) Konkursui pateiktų nuotraukų diskvalifikavimas:
a. Jei ta pati nuotrauka pateikiama skirtingose temose – temoje(ose), kurioje ta
pati nuotrauka pateikiama antrą (ar daugiau) kartą(ų), visos pateiktos nuotraukos
gali būti diskvalifikuojamos ir nebevertinamos žiuri. Iškyrus reikalavimų 11
punkte numatytą išimtį.
b. Jei nuotraukos neaprašytos kaip nurodyta 3 punkte jos nepateikiamos žiuri. Jei
iš konkursui pateiktų nuotraukų daugiau nei ¼ yra netinkamai aprašytos – jos gali
būti diskvalifikuojamos visos autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos
žiuri.
c. Jei tą patį įvykį (ar siužetą) vienodu rakursu perteikiančių fotografijų
pateikta daugiau nei 2 variantai – gali būti diskvalifikuojamos visos tai temai
autoriaus pateiktos nuotraukos ir nebevertinamos žiuri, išskyrus 11 punkte
numatytą išimtį.
d. Jei nuotraukos nepateiktos tinkamai – horizontaliai ar vertikaliai – gali būti
diskvalifikuojamos visos tai temai autoriaus pateiktos nuotraukos ir
nebevertinamos žiuri.

* Nuotraukos aprašymas: kas, kur, kada, aplinkybės, personažai ir kt. Aprašymas
turi būti ne mažiau kaip du sakiniai.
**Apdorojant nuotraukas kompiuteriu galima naudotis tik tomis priemonėmis,
kuriomis galima naudotis spaudžiant nuotraukas laboratorijoje rankiniu būdu.
*** Spindesys - („Glamour“ angliškai). Tai nuotraukos kurios dažniausiai
publikuojamos „glianciniuose“ žurnaluose. Jose gali būti įamžinti konkretūs
žmonės savo namuose ar kitokioje aplinkoje. Taip pat tai gali būti netiesioginės
iliustracijos su žmonėmis ar be jų. Dažniausiai tai ne reportažinės, o
pastatyminės fotografijos. Šiai temai netaikomas konkurso darbų siuntimo
taisyklių 7 punktas.


Kilus klausimams teiraukitės tel. 8-615-54997 arba 8-682-31704 arba naujienos@pressphoto.lt a,  [ ivifoto @ mail . ru ]